T-BOX

T-BOX انواع زیادی از امکانات را به همراه دارد. T-BOX ها را می توان در سیستم با استفاده از ریل ویژه نصب کرد.

T-BOXX STB 320

کد: 51012126
ارتفاع طول عرض:
80 350 mm440
وزن: 1،6 کیلوگرم

T-BOXX STB 321 B

کد: 51012128
ارتفاع طول عرض:
80 350 mm440
وزن: 2.3کیلوگرم- رنگ زرد

T-BOXX STB 321 D

کد: 51012130
ارتفاع طول عرض:
80 350 mm440
وزن: 2.3کیلوگرم- سبز رنگ

T-BOXX STB 321 F

کد: 51012132
ارتفاع طول عرض:
80 350 mm440
وزن: 2.3کیلوگرم- نارنجی رنگ

T-BOXX STB 321 C

کد: 51012129
ارتفاع طول عرض:
80 350 mm440
وزن: 2.3کیلوگرم- آبی رنگ

T-BOXX STB 321 A

کد: 51012127
ارتفاع طول عرض:
80 350 mm440
وزن: 2.3کیلوگرم- قرمز رنگ

T-BOXX STB 321 E

کد: 51012131
ارتفاع طول عرض:
80 350 mm440
وزن: 2.3کیلوگرم- رنگ مختلط

T-BOXX STB 321 G

کد: 51012133
ارتفاع طول عرض:
80 350 mm440
وزن: 2.3کیلوگرم- سبز رنگ

T-BOXX STB 321 H

کد: 51011476
ارتفاع طول عرض:
80 350 mm440
وزن: 2.3کیلوگرم- رنگ استاندارد