ابزار Sortimo

TMOD 1

کد: 801010011
اندازه (WxDxH):
31 104 208 میلی متر
وزن: 0،75 کیلوگرم
مجموعه 22 عدد