L-Boxx 102

L-Boxx 102 همراه با طیف عظیمی از لوازم جانبی می باشد. شما می توانید این لوازم را از مجموعه ما انتخواب کنید ویا لوازم جانبی را بسته به صلیقه خود سفارش دهید.

Set LB 102 IBS BC3

کد: 121015569

قرار دادن درب های ساخته شده از فوم مقاوم در برابر فشار

جعبه های BC3

وزن: 2.9 کیلوگرم

Set LB 102 IBS B3

کد: 121015568
قرار دادن درب های ساخته شده از فوم مقاوم در برابر فشار
جعبه های B3
وزن: 2.9 کیلوگرم

Set LB 102 TE 5

کد: 121015564
قرار دادن درب های ساخته شده از فوم مقاوم در برابر بالا فشار
استفاده برای قطعات کوچک
وزن: 2.4 کیلوگرم

Set LB 102 TE 8

کد: 121015565
قرار دادن درب های ساخته شده از فوم مقاوم در برابر فشار
استفاده برای قطعات کوچک
وزن: 2.4 کیلوگرم

Set LB 102 TE 12

کد: 121015566
قرار دادن درب های ساخته شده از فوم مقاوم در برابر فشار
استفاده برای قطعات کوچک
وزن: 2.4 کیلوگرم

Set LB 102 IBS A3

کد: 121015567
قرار دادن درب های ساخته شده از فوم مقاوم در برابر فشار
جعبه های A3
وزن: 2.9 کیلوگرم

Set LB 102 IBS CD3

کد: 121015570
قرار دادن درب های ساخته شده از فوم مقاوم در برابر فشار
جعبه های CD3
وزن: 2.9 کیلوگرم

Set LB 102 IBS D3

کد: 121015571
قرار دادن درب های ساخته شده از فوم مقاوم در برابر فشار
جعبه های D3
وزن: 2.9 کیلوگرم

Set LB 102 IBS F3

کد: 121015572
قرار دادن درب های ساخته شده از فوم مقاوم در برابر فشار
جعبه های F3
وزن: 2.9 کیلوگرم

Set LB 102 IBS G3

کد: 121015573
قرار دادن درب های ساخته شده از فوم مقاوم در برابر فشار
جعبه های G3
وزن: 2.9 کیلوگرم